Salgsbetingelser

GENERELLE SALGSBETINGELSER

Prisene og betingelsene gjelder bare i Norge. 

Priser: Prisene på våre Produkter fastsettes i henhold til de til enhver tid gjeldende priser på tidspunktet for Bestilling og gjelder for levering innen de vanlige tidsfrister. Priser og vilkår beregnes individuelt for hver enkelt Bestilling. Prisene er eksklusiv merverdiavgift og gjelder for Produkter i den standardemballasjen som er oppgitt i prislisten. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene ved behov. 

Levering: Bestillinger på under NOK 2000,- blir pålagt frakt på NOK 169,- + MVA. Leveranser vil normalt foretas innen 2-3 virkedager etter mottak av Bestilling. Selv om fristen ikke overholdes, skal ikke dette medføre at Selger betaler erstatning eller at Kunden avbestiller ordren.  Dersom det er gått mer enn fjorten (14) dager etter at varene ble mottatt av Kunden, kan IdHAIR Norge ikke akseptere krav som gjelder mangler vedrørende type, mengde eller kvalitet på de leverte Produktene.

Returrett: Produktene selges uten returrett. Retur av kurante, uskadede varer godtas prinsipielt ikke dersom det ikke dreier seg om retur av feilsendte varer. En eventuell retur må forhåndsgodkjennes av vårt ordrekontor slik at ordrekontoret kan utstede en gyldig returnummerseddel som skal følge de godkjente returvarene. Dersom en slik avtale/ returseddel ikke foreligger, vil mottatte returvarer bli sendt tilbake uten varsel. Eventuelle returvarer må være uten butikkprising, i original emballasje og i god salgbar stand. Returvarer som ankommer skadet p.g.a. dårlig emballering fra avsender, vil ikke bli kreditert. 

Endringer: Selger forbeholder seg retten til å endre vekt eller størrelse på de pakkene som selges. I slike tilfeller vil IdHAIR Norge underrette Kunden om endringene.

Betaling: Idhair.no bruker CLARNA som betalingsløsning. En sikker løsning for nett betaling.Ved for sen betaling vil det komme purregebyr og forsinkelsesrenter i påslag til fakturaens opprinnelige beløp. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, blir det å betrakte som misligholdelse av betalingsforpliktelsene, og dette kan føre til stopp i leveransene. 

Eiendomsrett og risikoovergang: Varene blir levert av Post Nord med en business to business løsning. Eiendomsretten til alle produktene skal beholdes av Selger (uansett om produktene er levert) til Selger har fått betaling for hele beløpet som Kunden skylder, eller til alle produktene har blitt videresolgt (det som inntreffer først skal gjelde). Risikoen for produktene går over til Kunden ved levering av produktene til transportør. Ingenting av det som står i denne paragrafen kan gi kunden noen rett til å returnere produktene eller å nekte og betale eller holde tilbake betaling for dem. 

Misligholdelse: Hvis Kunden misligholder eller bryter disse betingelsene eller noen av de forpliktelsene Kunden har overfor IdHAIR Norge AS, har IdHAIR Norge AS rett til å heve, suspendere eller oppsi enhver kontrakt som foreligger mellom partene og/eller nekte å foreta ytterligere leveranser til Kunden og/eller få adgang til Kundens lokaler for å beskytte og/eller fjerne ethvert produkt som Selger fortsatt måtte ha eiendomsrett til.

Force majeure: Hvis IdHAIR Norge AS hindres i å oppfylle sine forpliktelser når det gjelder å levere varer på grunn av omstendigheter som ligger utenfor selgers kontroll (herunder, men ikke begrenset til, streik, arbeidstvister, brann, ulykker, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, politiske konflikter, krig, myndighets beslutninger, omfattende driftsforstyrrelser hos partene eller hos underleverandører, forsyningsvanskeligheter osv.), skal ytterligere levering av slike varer opphøre så lenge IdHAIR Norge AS er forhindret av ovennevnte eller andre grunner. IdHAIR Norge AS kan også kansellere bestillingene og er da ikke ansvarlig for noen som helst form for tap, skade eller personskade, hverken direkte eller indirekte, som forårsakes eller oppstår som følge av et slikt opphør eller en slik kansellering.

Ansvarsfritak: Selger skal ikke være ansvarlig overfor kunden for tap av fortjeneste eller tap av kontrakter eller for noen andre indirekte tap eller konsekvenstap.

Videresalg utenfor EU/EFTA: Selgers produkter må under ingen omstendighet videreselges til eksport, det være seg både direkte eller indirekte, med unntak av passivt salg innenfor EU/EFTA. Salg av Selgers produkter, innenfor EU/EFTA, skjer på Kundens ansvar alene, og vil ikke kunne påføre Selger noen form for ansvar, utover det ansvar som følger av nasjonal lovgivning. Ved overtredelse har selskapet rett til på egen hånd å stoppe leveransene til den aktuelle Kunden midlertidig, eller uten varsel, bryte forretningsforbindelsene med kunden.

Verneting og lovvalg: Tvister som oppstår i forbindelse med tolkningen av eller på annen måte utspringer av disse Generelle Salgsbetingelser skal behandles av en norsk domstol, hvor norsk rett alene skal anvendes. Det avtales at Kristiansand tingrett er rett verneting.

Copyright © 2018 idHAIR Norge AS Org. nr: NO 818 738 722